Przedszkole Miejskie
im. Kubusia Puchatka
w Karlinie

Żłobek Miejski
w Karlinie

Zamówienia publiczne

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ.

Działając na podst. art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał następującego rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

Komisja przetargowa po dokonaniu merytorycznej oceny złożonych ofert dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert na daną część, uwzględniając kryterium- najniższa cena -100%, uzyska ilość punktów 100.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia następujące oferty na poszczególne części.

Część 1 – PIECZYWO

Piekarnia- Cukiernia Bravo, Honorata Gzyl, Remigiusz Gzyl Sp. J. Wrzosowo 59, 78-114 Wrzosowo. Cena zaoferowana 5987,00zł. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów wśród ważnie złożonych ofert tj. 100pkt

Informacje o pozostałych ważnych  złożonych ofertach:

1.       Sklep Wielobranżowy ,, Marcinek” Marcin Polehoński ul. Chopina 8,

78-230Karlino

Część 2 -NABIAŁ

Hurtownia Wielobranżowa ROJAN Ząbrowo 30,78-120Gościno. Cena zaoferowana 29397,10zł. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów wśród ważnie złożonych ofert tj. 100pkt.

Informacje o pozostałych ważnych  złożonych ofertach:

1.       Sklep Wielobranżowy ,, Marcinek” Marcin Polehoński ul. Chopina 8,

78-230Karlino

Część 3 – MIĘSO , WĘDLINY

Hurtownia Wielobranżowa ROJAN Ząbrowo 30,78-120Gościno. Cena zaoferowana 18127,20zł. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów wśród ważnie złożonych ofert tj. 100pkt.

Informacje o pozostałych ważnych  złożonych ofertach:

1.       Sklep Wielobranżowy ,, Marcinek” Marcin Polehoński ul. Chopina 8,

78-230Karlino

Część 4 – ARTYKUŁY SPOŻYWCZE RÓŻNE

Sklep Wielobranżowy ,, Marcinek” Marcin Polehoński ul. Chopina 8, 78-230Karlino. Cena zaoferowana 37392,97zł. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów wśród ważnie złożonych ofert tj. 100pkt.

Informacje o pozostałych ważnych  złożonych ofertach:

1.       F.H.U,, Paluch” Rosnowo 6h, 76-042 Rosnowo

Część 5 – WARZYWA I OWOCE

Sklep Wielobranżowy ,, Marcinek” Marcin Polehoński ul. Chopina 8, 78-230Karlino. Cena zaoferowana 38269,38zł. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów wśród ważnie złożonych ofert tj. 100pkt.

Informacje o pozostałych ważnych  złożonych ofertach:

1.       F.H.U,, Paluch” Rosnowo 6h, 76-042 Rosnowo

Część 6 – RYBY

Imperial Kołobrzeg A. Łuczka, Zb. Łuczka Spółka Jawna, ul.Albatrosa 11,78-100Kołobrzeg. Cena zaoferowana 3087,00zł. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów wśród złożonych ofert tj. 100pkt

Informacje o pozostałych ważnych  złożonych ofertach:

1.       Oferta nr 5- Sklep Wielobranżowy ,, Marcinek” Marcin Polehoński ul. Chopina 8,

78-230Karlino

Zaproponowane ceny mieszczą się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizacje niniejszego zamówienia.

z rozdziałem V SIWZ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych o taka została złożona przez Wykonawcę.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

Termin realizacji zamówienia od 4.05.2015r. do 29.04.2016r.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz 759 z późn. Zm)

Accessibility Toolbar